Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich
SEZON 2019/2020

 • O akredytacje dla dziennikarzy prasowych, radiowych oraz serwisów internetowych mogą ubiegać się wyłącznie redaktorzy naczelni i szefowie działów sportowych macierzystych redakcji
 • Akredytacje stałe i jednorazowe przyznawane są na podstawie wniosku akredytacyjnego
 • Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczątką firmową oraz podpisem redaktora naczelnego lub szefa działu sportowego redakcji
 • Wnioski należy przesyłać drogą internetową na adres: biuro@kotwicakolobrzeg.com lub fax 94 35 173 70
 • Wnioski o akredytację jednorazową należy przesłać najpóźniej 24 h przed rozpoczęciem meczu, po tym terminie wniosek nie zostanie rozpatrzony
 • W przypadku dużego zainteresowania meczem klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wydanych akredytacji. Max 3 akredytacje z jednej redakcji
 • Akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z ważną legitymacją prasową ze zdjęciem lub dowodem tożsamości ze zdjęciem
 • Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem
 • Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego będzie przesłana wnioskującemu drogą e-mailową na adres podany we wniosku, ale tylko w przypadku przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku
 • W dniu meczu akredytacja upoważnia do wejścia na stadion i zajęcia miejsca na loży prasowej tylko zgodnie z wyznaczonym przez klub miejscem.
 • Posiadacz akredytacji w trakcie i po meczu może przebywać tyko i wyłącznie w strefach przeznaczonych dla mediów zgodnie z przyznaną akredytacją
 • Przesłanie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie akredytacyjnym
 • Akredytacja wydawana jest w postaci identyfikatora, który musi być widoczny podczas pobytu na stadionie
 • Osoby akredytowane przebywające na obiekcie Stadionu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń służb porządkowych oraz przedstawicieli Klubu

Akredytacje:

PRASA / INTERNET upoważnia do wstępu na trybunę prasową (trybuna A)
FOTO / WIDEO upoważnia do wstępu na płytę boiska. Osoby przebywające na płycie boiska zobowiązane są do posiadania kamizelki odblaskowej

Akredytacje upoważniają do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez MKP Kotwica Kołobrzeg. Dziennikarze posiadający akredytacje przed rozpoczęciem spotkania mają prawo uzyskać wydrukowane składy drużyn (dostępne u spikera zawodów).

MKP Kotwica Kołobrzeg ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

pobierz wniosek